Skip to main content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWARDEN VAN LIMBURGSE BOUWMATERIALENHANDEL, gevestigd te 5804 CN Venray aan de Vennootstraat 13 en aan het Industrieterrein 9E te 5981 NK Panningen, zijnde een eenmanszaak van Hubertus Godefridus Maria Litjens, wonende te 5981 PN Panningen aan Zelen 42, in het vervolg te noemen LB.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties van LB aan afnemers en potentiële afnemers, tenzij schriftelijk met LB anders is overeengekomen.
Verwijzingen door afnemers naar hun eigen algemene of specifieke voorwaarden worden door LB uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Offertes

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend alsmede exclusief BTW, kosten van speciale emballage en transport.
 2. Alle bij de offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.
 3. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen van LB zijn aangegaan, binden LB eerst, nadat deze door LB, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
 4. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch vòòr de aflevering der zaken een verandering in enige kostenfactor, zoals met name in de in- of uitvoerrechten ofwel in andere belastingen en/of heffingen van overheidswege en in de wisselkoers optreedt, is LB gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 3 Levering

 1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn.
 2. Indien een prijs is overeengekomen “franco werk”, is daarin niet begrepen het vervoer over een per vrachtauto niet berijdbare weg tot de plaats waar de zaken moeten worden gelost. In dat geval is LB gerechtigd aan het eindpunt van de nog begaanbare weg te lossen zo dicht mogelijk bij het werk of magazijn van de afnemer, een en ander ter beoordeling van de vervoerder; vanaf de lossing aldaar worden de zaken onverminderd het bepaalde in artikel 7 geacht te zijn geleverd en door afnemer aanvaard en gaat het risico van de zaken op afnemer over. Zo met instemming van LB toch wordt gekozen voor overbrenging naar de niet per vrachtauto berijdbare plaats van bestemming, dan dienen de extra kosten door afnemer te worden voldaan. Dit geldt ook voor eventuele noodzakelijke voorzieningen welke nodig zijn in verband met de toestand van het terrein waarop moet worden gelost.
 3. Bij de levering op afroep heeft LB het recht, indien door of namens afnemer binnen 3 maanden na bestelling nog niet of niet geheel is afgenomen, afnemer schriftelijk te sommeren de afnametijdstippen welke moeten zijn gelegen binnen 3 maanden na sommatie, te noemen, waarbinnen de totale hoeveelheid zal zijn afgenomen. Afnemer is verplicht binnen 8 dagen aan deze sommatie te voldoen, bij gebreke waarvan LB de sommatie, te noemen, waarbinnen de totale hoeveelheid zal zijn afgenomen. Afnemer is verplicht binnen 8 dagen aan deze sommatie te voldoen, bij gebreke waarvan LB de producten op kosten van de afnemer kan opslaan, terwijl LB voorts gerechtigd is onmiddellijk na sommatie volledige betaling te vorderen.
 4. Wanneer geen afroep door afnemer plaatsvindt uiterlijk op het overeengekomen tijdstip of in geval niet binnen 8 dagen na sommatie opgave van leveringstijdstippen als hierboven sub 3 bedoeld plaatsvindt of wanneer verkochte zaken, na aan de afnemer te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd of wanneer de afnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven de door hem gekochte goederen niet te willen afnemen, is LB gerechtigd, na afnemer in gebreke te hebben gesteld, te handelen als volgt:
 5. ofwel zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, betaling te vorderen van de wel geleverde zaken alsmede vergoeding van de schade, welke bij voorbaat door partijen wordt gefixeerd op 30% van hetgeen afnemer bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
 6. dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen alsmede verdere opslagkosten en eventueel verder schade in rekening te brengen.
 7. Wanneer LB voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de afnemer verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door LB opgegeven adres, bij gebreke waarvan afnemer aan LB schadevergoeding verschuldigd is.
 8. Indien om welke reden dan ook de afnemer niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal LB, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van afnemer de goederen bewaren voor risico en op kosten van afnemer volgens het bij LB, althans in de branche gebruikelijke tarief.

Artikel 4 Zekerheidsstelling

 1. LB is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van LB voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de afnemer is gewijzigd, heeft LB het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan LB alsdan toekomende rechten op betaling van het geen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens gedane leveringen. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling van LB.

Artikel 5 Betaling

 1. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering. Indien een factuur wordt toegezonden, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer automatisch in verzuim. De afnemer is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, een deel van een maand wordt daarbij gelijkgesteld aan een hele maand.
 2. Wanneer LB een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, terwijl ook eventuele reclames de verplichting tot betaling niet opschorten.
 4. De door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Wanprestatie van de afnemer

 1. Indien de afnemer niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan LB verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.
 2. Het onder 1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 1,5% per maand gerekend vanaf 30 dagen na de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van de algehele voldoening.
 3. In de onder 1 bedoelde gevallen heeft LB eveneens het recht de uitvoering van de nog lopende overeenkomst op te schorten, c.q. elke overeenkomst met afnemer geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van LB zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van LB dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de afnemer, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
 4. Wanneer LB genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden, is LB gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door LB gemaakte kosten van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 150,00), zulks vermeerderd met € 20,00 aan administratiekosten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien zaken zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur – ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden – volledig is voldaan, blijven deze zaken eigendom van LB tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van de zaken niet volledig heeft plaatsgevonden, is de afnemer niet gerechtigd de zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Bij overtreding door de afnemer van voorgaand lid zal deze aan LB een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van de netto factuurwaarde onverminderd het recht van LB op aanvullende schadevergoeding.
 3. LB is gerechtigd zonder ingebrekestelling alle geleverde zaken ten aanzien waarvan zij het eigendomsvoorbehoud heeft, terug te nemen. De afnemer machtigt LB nu reeds die plaatsen te betreden, waar deze zaken zich bevinden. De kosten van terugneming komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 8 Overmacht

 1. LB is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van een LB verleende orders, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord en andere omstandigheden van zodanige aard dat er naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van LB kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval dat LB door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot leveren in staat wordt gesteld -. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces (van leveranciers) en anderszins, oorlog – in en buiten Nederland – , oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege.
 2. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal LB daarvan onverwijld mededeling doen aan de afnemer. Na ontvangst van deze mededeling zal de afnemer gedurende acht dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van LB af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.
 3. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft LB het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aar is, doch naar verwachting langer zal duren dan twee maanden, geldt het in lid 2 bepaalde.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 en de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is LB niet gehouden tot enige vergoding van schade, van welke aard dan ook, dus noch van directe noch van indirecte schade van afnemer, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij afnemer.
 2. De door LB te vergoeden schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor LB is verzekerd, dan wel indien ter zake geen verzekering van kracht mocht zijn of geen dekking mocht worden geboden, tot maximaal het aan afnemer gefactureerde bedrag ter zake de door LB geleverde zaken ten aanzien waarvan zij schadeplichtig is, waarbij voor afnemer een eigen risico geldt van € 1.000,00 per gebeurtenis.
 3. LB is bevoegd, in goed overleg met afnemer, voor eigen rekening fouten toegebrachte schade te beperken of op te heffen.
 4. Afnemer is gehouden om LB te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegen schade opgetreden door of in verband met de door LB geleverde producten.
 5. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, is LB niet aansprakelijk.

Artikel 10 Klachten

 1. De afnemer is verlicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling zijdens LB dat de zaken te zijner beschikking staan.
 2. Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid dient de afnemer binnen 24 uur bij LB te melden. Over deze klacht dient door afnemer binnen 48 uur schriftelijk te worden gereclameerd. indien niet binnen bovenvermelde termijn is gereclameerd, zijn de op de bij de zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document vermelde hoeveelheden bindend en worden geacht door de afnemer te zijn geaccepteerd.
 3. Reclames omtrent kwaliteit, gewicht, soort, of maat kunnen slechts door LB worden geaccepteerd, mits deze schriftelijk en aangetekend bij LB worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst der zending en bij zogenaamde verborgen gebreken binnen 8 dagen, nadat het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs kon worden geconstateerd.
 4. De reclame moet gespecificeerd en duidelijk worden gedaan en is nimmer van toepassing op goederen of materialen die reeds zijn verwerkt of zijn gebruikt.
 5. LB zal na reclame in de gelegenheid worden gesteld de zaken te controleren; hiervoor zal afnemer alle medewerking verlenen.
 6. Afnemer kan gaan aanspraken doen gelden jegens LB ter zake van reclame over gebreken van zaken, zolang door afnemer enige verlichting jegens LB niet is nagekomen.
 7. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal LB alsdan zorg dragen, te harer keuze, voor vervanging van de zaken dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus gemaakte kosten.
 8. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 8 dagen na ontvangst worden ingediend.

Artikel 11 Garantie

 1. Op de door LB te leveren zaken is uitsluitend van toepassing de garantie die door de fabrikant wordt verleend en jegens LB wordt nagekomen.
 2. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals vracht-, verblijfs-, rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantieaanspraak door de fabrikant c.q. leverancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan LB wordt vergoed.

Artikel 12 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van afnemer uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art. 6:191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen van de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd.

Artikel 13 Hoofdelijkheid

Indien LB met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder deze (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 14 Geschillen

 1. Geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door LB gesloten overeenkomsten, zullen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Roermond, sector kanton, locatie Venlo dan wel de Rechtbank te Roermond. LB blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter.
 2. Op alle overeenkomsten waarbij LB partij is, is het Nederlands recht van toepassing.

Ondertekend te Venray op januari 2012 door H.G.M. Litjens, h.o.d.n. Limburgse Bouwmaterialenhandel